Klachtenprocedure

De medewerkers van Habit Pro streven naar kwaliteit en zorgvuldigheid in hun (scholings) activiteiten. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een scholingsactiviteit niet aan de verwachtingen voldoen en er klachten ontstaan. Onderstaande procedure wordt gevolgd in het geval u een klacht heeft.

 1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Habit Pro, t.a.v. drs E. Baron, Oosterhoutsestraat 11, 6677 PS Slijk Ewijk. Daarnaast kan ook een email gestuurd worden naar info@habitpro.nl.
 2. De klacht bevat tenminste:
  • naam, adres en handtekening van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de klacht
  • de gronden van de klacht
 3. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk of per mail binnen 2 werkdagen bevestigd aan de indiener.
 4. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van Habit Pro.
 5. Habit Pro zal de klacht binnen 2 weken na het indienen van de klacht behandelen en afronden en zal de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
  Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal Habit Pro de deelnemer/cursist hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.
 6. De schriftelijke afhandeling van de klacht bevat informatie hoe u bezwaar kunt indienen tegen de uitspraak van Habit Pro. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de bezwaarprocedure.
 7. Habit Pro garandeert dat elke klacht te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Elke klacht zal zorgvuldig en met inachtneming van de privacy van de betreffende personen worden behandeld.