Privacyregelement

Habit Pro respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en  stelt de bescherming van de privacy van har opdrachtgevers, medewerkers en cliënten te allen tijde voorop. Habit Pro gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar opdrachtgever, haar medewerkers en cliënten, en houdt is gebonden aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, vooral de Wet bescherming persoonsgegevens. Habit Pro gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacystatement zijn omschreven.

In dit privacystatement wordt weergegeven hoe Habit Pro omgaat met de verkregen persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze diensten. Tenzij hieronder anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis van die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of namens Habit Pro.

Begripsbepaling
Habit Pro is verantwoordelijk voor de omgang met de persoonsgegevens. Onder die verantwoordelijkheid valt ook de bewerking en het gebruik van gegevens. De persoon van de cliënt, is de betrokkene, de persoon die deelneemt aan een training of opleiding. De opdrachtgever is een natuurlijk of rechtspersoon die Habit Pro een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

Bepalingen van de persoonsgevens
Onder persoonsgegevens vallen zowel de naam en adresgegevens, als ook alle informatie die Habit Pro verkrijgt van de opdrachtgever, haar medewerkers en cliënten, en alle informatie die wordt verzameld in het kader van trainingen en/of opleidingen.

Habit Pro gebruikt de gegevens alleen om haar dienstverlening aan de persoon van de opdrachtgever, medewerker of cliënt te verzorgen. Bij de verwerking horen in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede afschermen, uitwisselen en vernietigen van gegevens.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
De medewerkers van Habit Pro zijn de gebruikers van de persoonsgegevens. Habit Pro verwerkt de persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met opdrachtgever te onderhouden. Verder worden de gegevens ook gebruikt bij de administratieve afhandeling rond de trainingen, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever, en mogelijk bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving.

Verwerken en beveiliging van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en de uitvoering van een overeenkomst waarbij de persoon van de cliënt betrokken is. Of in het kader van een overeenkomst tussen Habit Pro en de opdrachtgever.

Habit Pro is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Habit Pro gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en treft voorzieningen om de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens te bevorderen. Daarbij draagt Habit Pro zorg voor de beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Toegang tot de persoonsgegevens
Medewerkers van Habit Pro hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere medewerker heeft een strikte geheimhoudingsplicht inzake de gegevens waarvan hij kennis neemt.

Derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de medewerkers van Habit Pro gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement.

Verstrekking van persoonsgegevens
Voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden is voorafgaand toestemming nodig van de persoon van de cliënt, tenzij sprake is van uitvoering van een wettelijk voorschrift.

Het terugmelden van persoonsgegevens door Habit Pro aan de opdrachtgever is toegestaan voor zover het persoonsgegevens betreft welke een rechtstreeks verband houden met de aan Habit Pro verstrekte opdracht.

Inzage van opgenomen gegevens
De persoon van de cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De persoon van de cliënt dient daartoe een verzoek in te dienen. Aan zo’n verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

Habit Pro kan weigeren aan bovenstaand vermeld verzoek te voldoen, zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoon van de cliënt of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens
Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de persoon van de cliënt een schriftelijk verzoek in bij Habit Pro, waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.

Habit Pro bericht binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of en in hoeverre aan dit verzoek zal worden voldaan. Daarbij verzamelt Habit Pro de benodigde gegevens.

Een weigering is altijd met redenen omkleed. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.