Bezwaarprocedure

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop Habit Pro gereageerd heeft op uw klacht of de klacht heeft afgehandeld, kunt u een bezwaar indienen bij de bezwarencommissie van Habit Pro. U kunt bezwaar maken indien u  niet tevreden bent over:

 • De reactie van Habit Pro op uw klacht.
 • De wijze waarop Habit Pro gereageerd heeft op de klacht.

De leden van de bezwarencommissie bestaat uit personen die niet verbonden zijn aan Habit Pro en onafhankelijk van Habit Pro functioneren.

 1. Bezwaren kunnen enkel schriftelijk worden ingediend bij de leden van de bezwarencommissie.
 2. Het bezwaar omvat tenminste:
  • naam, adres en handtekening van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de klacht
  • de gronden van de klacht
 3. De ontvangst van het bezwaar wordt binnen 2 werkdagen schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 4. De procedurele afhandeling van het bezwaar valt onder de verantwoordelijkheid van Habit Pro, de inhoudelijke afhandeling van het bezwaar valt onder de verantwoordelijkheid van de bezwarencommissie.
 5. Binnen vier weken na het indienen van het bezwaar wordt er door de bezwarencommissie een schriftelijke reactie gegeven naar zowel de indiener van het bezwaar als Habit Pro.

De bezwarencommissie hanteert onderstaande procedure in het geval u bezwaar heeft ingediend.

 • De bezwarencommissie neemt het bezwaar in behandeling indien het bezwaar twee weken na de reactie van Habit Pro op de klacht, ontvangen is.
 • Het ingediende bezwaar bevat naast een beschrijving van het bezwaar ook de schriftelijke klacht aan Habit Pro alsmede de schriftelijke reactie van Habit Pro op de klacht.
 • De bezwarencommissie hoort zowel de indiener van het bezwaar, de persoon, verbonden aan Habit Pro tegen wie in eerste instantie de klacht gericht was alsmede één van de partners van Habit Pro
 • De bezwarencommissie zal op basis van de informatie, verkregen uit de gesprekken met de verschillende partijen, beoordelen of het bezwaar gegrond is.

Binnen vier weken na indiening van de klacht doet de bezwarencommissie een uitspraak.

Indien de bezwarencommissie meer tijd nodig heeft om te komen tot een uitspraak stelt zij de indiener van het bezwaar en Habit Pro hiervan op de hoogte binnen vier weken na indiening van het bezwaar. De bezwarencommissie zal aangeven binnen welk termijn er wel een uitspraak kan worden verwacht.

Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor de klager en Habit Pro.

Registratie
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vier jaar bewaard.

Contactgegevens bezwarencommissie

Marlies Molenaar, jurist en trainer.

Marlies.molenaar@kpnplanet.nl

https://nl.linkedin.com/in/marliesmolenaar