Toegang tot de persoonsgegevens

Medewerkers van Habit Pro hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere medewerker heeft een strikte geheimhoudingsplicht inzake de gegevens waarvan hij kennis neemt.
Derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun
taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de medewerkers van Habit Pro gehouden aan de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement.