Inzage van opgenomen gegevens

De persoon van de cliënt heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De persoon van de cliënt dient daartoe een verzoek in te dienen. Aan zo’n verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan. Habit Pro kan weigeren aan bovenstaand vermeld verzoek te voldoen, zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoon van de cliënt of van de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.